Behandelingen in de Basis Generalistische GGZ

Generalistische Basis GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering, hier stelt uw zorgverzekeraar wel een aantal voorwaarden aan. Om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing van uw huisarts of (voor kinderen en jongeren tot 18 jaar) van het Jeugd en Gezinsteam nodig. Deze verwijzing moet afgegeven zijn voordat de behandeling van start gaat. Verder moet de verwijzing aan een aantal regels voldoen:

De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. Niet alle stoornissen en problemen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg.

Indien de behandeling niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar dan bestaat de mogelijkheid om op eigen kosten behandeld te worden. Voor afzonderlijke gesprekken geldt in de GBGGZ een tarief van € 92,50 per consult van 45 minuten.

Op basis van de aard en de ernst van de klachten bepaalt de psycholoog of u voor een behandeling in de Basis GGZ in aanmerking komt en welk behandelpakket past bij uw klachten. Er zijn drie ‘pakketten’ geformuleerd binnen de GBGGZ (hier vindt u de tarieven GBGGZ):

  • psychologische hulp kort (ca. 5 consulten)
  • psychologische hulp middel (ca. 8 gesprekken)
  • psychologische hulp intensief (ca. 11 gesprekken)

De psycholoog bespreekt dit in het eerste of tweede contact met u. Zij geeft aan welk ‘pakket’ zij u aan kan bieden. Als u niet in aanmerking komt voor een van de pakketten, kunt u kiezen voor een behandeling op eigen kosten. Anders wordt u terugverwezen naar de huisarts.

Behandelingen in Gespecialiseerde GGZ (psychotherapie)

Sinds 2008 is het vergoedingenstelsel voor psychotherapie ingrijpend aangepast. Psychotherapeuten zijn verplicht te factureren middels een ‘DBC’, een Diagnose Behandel Combinatie. Op basis van de combinatie van de gestelde diagnose (bv. angststoornis, depressieve stoornis, etc.) en de productgroep (tijdschalen van verschillende duur) wordt het factuurbedrag vastgesteld en de factuur digitaal ingediend bij de ziektekostenverzekeraar. Deze tarieven zijn vastgesteld door ziektekostenverzekeraars en het Ministerie van VWS. De kosten van de behandeling bij een gecontracteerde zorgverlener worden geheel vergoed door uw ziektekostenverzekeraar, uiteraard na aftrek van uw eigen risico. Raadpleeg de website www.dbconderhoud.nl voor meer informatie over de DBC methodiek. Bekijk de huidige tarieven in de GGGZ

Eigen risico
Vergoeding van hulp door een psycholoog valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2019 is het eigen risico € 385 per persoon in totaal (indien u geen polis heeft met een hoger eigenrisico). Voor kinderen en jeugd geldt geen eigen risico.

Behandeling van kinderen en jeugdigden

Vanaf 1 januari 2015 wordt de behandeling van kinderen en jeugdigen vergoed door de gemeente waarin het kind woonachtig is. De praktijk heeft een contract met de gemeentes die vallen onder de regio Holland Rijnland (Leiden en omstreken, waaronder Katwijk). Om voor vergoeding van de zorg in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van uw huisarts, het Jeugd en gezinsteam, de schoolarts of een kinderarts nodig.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de behandeling dient u in het bezit te zijn van een verwijzing van uw huisarts. Kinderen kunnen worden verwezen door het Jeugd en gezinsteam, een medisch specialist of door de huisarts. Deze verwijzing moet afgegeven zijn voordat de behandeling start.

De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. De psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding.

De psycholoog bespreekt in het eerste of tweede contact welk diagnostiek en/of behandeltraject zij aan kan bieden. Als u niet in aanmerking komt voor vergoede zorg, kunt u kiezen voor een behandeling op eigen kosten. Wanneer u dit niet wilt, wordt u terugverwezen naar de huisarts. Voor afzonderlijke gesprekken geldt een tarief van € 92,50 per consult van 45 minuten.

Wanneer er sprake is van complexe klachten of klachten van specifieke aard, is uw kind mogelijk meer gebaat bij een behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ (GGGZ). In dat geval wordt u doorverwezen naar een GGGZ praktijk of organisatie. De psycholoog is goed op de hoogte van de mogelijkheden binnen de regio en kan u hierin goed adviseren. Eventuele doorverwijzingen gaan altijd in overleg met u en degene die u naar Via Maris heeft verwezen.

Voor jongeren boven de 18 jaar en volwassenen wordt de behandeling onder bovenstaande voorwaarden vergoed door de zorgverzekeraar. Het wettelijk verplicht eigen risico is in 2019 € 385 per jaar. Als u een verzekering heeft afgesloten met een extra eigen risico, geldt dit hogere bedrag.

De factuur?
De praktijk heeft een contract met de gemeentes die vallen onder de regio Holland Rijnland. Wanneer een geldige verwijzing aanwezig is wordt de factuur rechtstreeks bij de betreffende gemeente ingediend.

Voor jongeren van 18 jaar en ouder en volwassenen geldt dat wanneer de psycholoog waarbij u in behandeling bent een contract heeft met uw zorgverzekeraar, de declaratie rechtstreeks bij de zorgverzekeraar wordt ingediend indien er sprake is van verzekerde GGZ-zorg. Om niet voor verrassingen te komen staan, is het belangrijk om dit na te vragen bij uw zorgverzekeraar.

Heeft de psycholoog geen contract met uw zorgverzekeraar of valt de behandeling niet onder de vergoede zorg dan ontvangt u zelf een rekening. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kunt u deze factuur na betaling aan de psycholoog, indienen bij uw zorgverzekeraar.

Het afzeggen van een afspraak dient tenminste 24 uur van tevoren plaats te vinden. Niet tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht bij de cliënt zelf. U kunt deze kosten niet indienen bij uw zorgverzekeraar of de gemeente.

N.B. Bij absentie zonder berichtgeving en annulering minder dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak, wordt een tarief van €45,- in rekening gebracht bij de cliënt.

Zorgverzekering

Het verdient aanbeveling om uw huidige polis kritisch te bekijken en uzelf de vraag te stellen of u wel bent verzekerd voor wat u belangrijk vindt. Raadpleeg uw verzekeraar als u vragen heeft, en zorg ervoor dat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan over vergoedingen. Informatie over de verschillende polissen, ziektekostenverzekeraars en prijsverschillen vindt u bij www.kiesbeter.nl.

Januari 2019; Wijzigingen voorbehouden
De “Algemene Betalingsvoorwaarden NIP” zijn van toepassing. Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam op 28 augustus 2000 onder nummer 117/2000